Coronavirus (COVID-19): Wat ouders moeten weten. Hoe bescherm je jezelf en je kinderen? Lees verder

Geschiedenis van Polymaat

De initiatiefnemers ontvingen in 2006 diverse signalen uit het veld. Bij cliënten bestond een uitgesproken vraag naar een vorm van zorgverlening waarbij rekening wordt gehouden met onder andere inter- en transculturele aspecten, keuzevrijheid, functionele autonomie, passende invulling en regie over de kwaliteit van het eigen leven, zorg dicht bij de cliënt. Deze benadering vonden zij onvoldoende in het bestaande werkveld. De stichting is onder grote druk van cliënten en familieleden in 2007 opgericht. De nieuwe organisatie had als primair doel om aan deze vragen te voldoen door middel van een vraaggerichte, oplossingsgerichte, Multi causale en interculturele aanpak op maat.

De visie en missie van Polymaat

Onze visie is dat ieder die in Nederland woont en door gebreken niet optimaal kan participeren in deze maatschappij optimaal ondersteund moet worden om door herstel of compensatie maximaal zelfredzaam te kunnen functioneren.

Wij ondersteunen onze cliënten door hun eigen kracht aan te spreken en te ontwikkelen, zodat zij maximaal in staat worden gesteld om te participeren in onze multiculturele maatschappij.

Wij vinden het inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in het proces van essentieel belang. Ook sociale wijkteams worden betrokken bij de hulpvraag van de cliënt. Veel oud-cliënten voelen zich betrokken bij Polymaat en willen graag hun steentje bijdragen als vrijwilliger. Zij vergroten hiermee aantoonbaar hun zelfrespect en gevoel van eigenwaarden.

Onze missie is om de eigen kracht van onze cliënten zodanig aan te spreken (herkennen, activeren, herstellen, compenseren) dat zij optimaal zijn toegerust om optimaal zelfredzaam in deze maatschappij te participeren.

Samenwerking met mantelzorgers

Belangrijk onderdeel van onze werkwijze is samenredzaamheid. Polymaat levert professionele ondersteuning aan cliënten en doet dit bij voorkeur samen met zijn/haar directe omgeving, de mantelzorger(s). In het zorg- en ondersteuningsplan worden de mantelzorgers zoveel mogelijk betrokken en wordt er bekeken op welke wijze er samengewerkt kan worden.

Polymaat gaat hierbij van het onderstaande uit:

  • Mantelzorg is een belangrijke aanvulling op de professionele ondersteuning door Polymaat;
  • De inzet van mantelzorg wordt altijd afgestemd met cliënt. Zijn wens is het uitgangspunt;
  • Mantelzorg maakt onderdeel uit van de tussentijdse evaluaties van de zorg- en dienstverlening van de cliënt. In de eventuele bijstelling van de zorg- en dienstverlening wordt ook de inzet van
  • Mantelzorg meegenomen;
  • Polymaat adviseert en ondersteunt mantelzorgers graag, ook in het stadium voorafgaand aan een zorgvraag of na het beëindigen van de zorg- en ondersteuning.

Onze doelgroep bestaat uit:

  • Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek (SOM 65+ / PG 65+)
  • Volwassenen met psychische psychiatrische problematiek <65 > 18 (PSY/PS >18 jaar)
  • Volwassenen met een verstandelijke beperking (VG).

Ouderen >65 jaar met somatische  of psychogeriatrische problematiek.

Lichamelijke achteruitgang

Oudere cliënten raken vaak door achteruitgang van hun vitaliteit beperkt in hun zelfredzaamheid (bij voorbeeld slechte mobiliteit, slecht horen of zien). Deze beperkingen kunnen er toe leiden dat ze minder deelnemen aan de maatschappij. Vaak hebben ouderen last van bijkomende problematiek, voorbeelden zijn depressiviteit of psychosociale problematiek. Er is niet altijd een vangnet (netwerk) om de cliënten (voldoende) te ondersteunen.

Cognitieve achteruitgang

Oudere cliënten met cognitieve problemen hebben vaak last van oriëntatiestoornissen, geheugenproblemen en een verstoorde waarneming van de omgeving. Ze hebben er moeite mee om het overzicht te bewaren en de dagelijkse dingen te plannen en uit te voeren. Ze begrijpen de wereld om hun heen niet zo goed en hebben moeite om sociale contacten aan te gaan. Zij kunnen niet deelnemen aan clubs, verenigingen, onderwijs of regulier werk.

Welke ondersteuning kunnen wij voor hun bieden?

Wij streven naar het opzetten van een sociaal netwerk met daarbinnen goede contacten met familie, vrienden en buren. Wij zoeken samen met hun of/en in hoeverre algemene en collectieve voorzieningen gebruikt kunnen worden. Wij ondersteunen bij het inschakelen van vrijwilligers en mantelzorgers. En wij introduceren activiteiten op regionaal/wijkniveau.

Volwassenen (18>60) met motorische problemen, een verstandelijke handicap of een complexe beperking.

Binnen deze doelgroep zijn enkele subgroepen te onderscheiden die ieder een eigen specifieke hulpvraag hebben: Cliënten met psychiatrische problematiek als geheel en cliënten met fluctuerende psychiatrische problematiek. Hun primaire behoefte is vaak bescherming. Cliënten met een stabiele psychiatrische problematiek hebben vaak behoefte aan structuur en/of regulering van omgevingsfacturen.

De mogelijkheden van deze cliënten worden sterk bepaald door hun ziekte. Zij moeten dagelijks hun toch al verminderde energie steken in het omgaan daarmee. Door hun ziekte hebben zij moeite met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, dan wel het vinden van aansluiting bij de reguliere maatschappelijke voorzieningen.

Welke doelstelling streven wij na bij deze doelgroep?

Door onze interventie willen wij dat de cliënt in zijn/haar huis kan omgaan met (kleine) routinematige zaken. De cliënt weet om te gaan met geld of wordt hierin ondersteund, als de financiële problemen beperkt zijn. De cliënt heeft een sociaal netwerk dan wel versterkt. De cliënt leert om te gaan met zijn of haar beperkingen en heeft een vergroot zelfvertrouwen. Het zelf organiserend vermogen is bij deze groep niet vanzelfsprekend aanwezig.

Wat kan Polymaat deze groep bieden?

Polymaat onderzoekt in eerste instantie of bestaande collectieve voorzieningen kunnen worden benut. Daarnaast worden in een vroeg stadium stagiaires, mantelzorgers en vrijwilligers ingeschakeld voor meer informele ondersteuning.

Wij kunnen dagelijkse professionele persoonlijke begeleiding en aandacht geven. Ook 24 uurs begeleiding op afroep (indien geïndiceerd) is mogelijk. Polymaat is 24/7 telefonisch bereikbaar). Daar onze inloopvoorzieningen kunnen cliënten advies en hulp krijgen met name bij correspondentie van de overheid en andere instanties. Wij organiseren recreatieve, educatieve en ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten, waar mogelijk als toeleiding naar werk. Ondersteuning bij het zelf organiserend vermogen. Wij organiseren zelfhulpgroepen die onder begeleiding met elkaar problemen bespreken en waar mogelijk oplossen. Wij werken samen met wijkteams in de buurt van de cliënt.

Binnen het arrangement van ons aanbod worden de volgende producten gebruikt: huishoudelijke zorg (HH), ondersteuning bij dagelijkse bezigheden (BI). begeleiding in groep (BG), Verpleging (V), Persoonlijke Verzorging (PV) en Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).

Onze ketenpartner Ewropsycho kan bij psychologische problemen intensievere psychotherapie aanbieden in de vorm van NLP, Gestalttherapie . Systemische therapie, Oplossingsgerichte Cognitieve therapie, Lichaamsgerichte therapie (wandeltherapie), Cognitieve gedragstherapie, Evidence Based behandeling bij PTTS), Coaching.

Het inzetten van technologie is bij deze groep, op grond van culturele verschillen, moeizaam (beperkte beheersing van de Nederlandse taal). Bestaande instrumenten als App, E-Health, Telezorg, sociale media Groupon en E-learning zijn voor deze doelgroep (waarvan de gemiddelde leeftijd ongeveer 55 jaar is) weinig effectief en daardoor niet de meest aangewezen hulpmiddelen. Op dit momenten experimenteren wij met brain games op onze locaties.

Jongeren

Aan jongeren onder de 18 jaar verlenen wij geen hulp. Wel besteden wij tijdens het inloopspreekuur aandacht aan gezinsproblematiek. In het kader van systemische gezinsbegeleiding kunnen deze jongeren wel bij de behandeling betrokken worden. Voor specifieke hulp aan deze doelgroep verwijzen wij de potentiële cliënt door naar een n daarin toegeruste zorgaanbieder.


Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is één op één ondersteuning: een begeleider biedt persoonlijke ondersteuning. Voorbeelden zijn: hulp bij administratie, bij boodschappen doen, om huishoudelijke apparaten te (leren) bedienen, woonbegeleiding (leren het huishouden te doen), bij opvoeding, dagindeling, contact name, communicatie met anderen

Begeleiding in groep

Begeleiding in groep wordt vaak ingevuld als een dagbesteding. Bij dagbesteding worden verschillende activiteiten aangeboden in een gestructureerd programma. Het doel is een zinvolle dag invulling. Ook opvang om de mantelzorgers te ontlasten kan een doel zijn. Er zijn verschillende soorten dagbesteding. Zo nodig wordt vervoer van en naar de dagbesteding vergoed. In de praktijk regelt de zorgaanbieder het vervoer meestal.
Responsive image

Persoonlijke Verzorging

Slechts een klein deel van alle persoonlijke verzorging valt onder de WMO 95% valt onder de aanspraak op wijkverpleging (Zorgverzekeraars). PV voor cliënten die onder de WMO valt te omschrijven als: cliënten die zichzelf wel kunnen wassen, aankleden en naar de WC gaan moeten worden aangespoord door de begeleider omdat ze een regieprobleem hebben. Deze Persoonlijke Verzorging maakt gewoonlijk onderdeel uit van de (functie) Begeleiding.

Het kan voorkomen dat tijdens de dagbesteding Persoonlijke Verzorging moet worden verleend. Het gaat dan bij voorbeeld om mensen helpen met naar de wc gaan. Dit zijn handelingen die de begeleider van de dagbesteding verricht.

95% van de Persoonlijke Verzorging valt echter onder de zorgverzekering. Hieronder valt hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen.


Verpleging

Het betreft verpleging aan huis, bij voorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie.

Huishoudelijke Hulp

Wanneer een cliënt niet meer in staat is om het huishouden zelf te doen (bij voorbeeld door een ongeval of ziekte) kan Polymaat huishoudelijke hulp bieden. Een huishoudelijke hulp kan ondersteuning bieden met schoonmaken, opruimen, bedden opmaken, de afwas doen enz. Polymaat verleent deze zorg met behulp van Alfahulpen.

24 uurs begeleiding WLZ

In geval van een calamiteit bij een van onze cliënten kunnen wij voor 24-uurs begeleiding zorgen. Polymaat is hiervoor 24/7 bereikbaar.

Psychotherapie

Voor psychotherapie, zie s.v.p. de website van onze ketenpartners Ewropsycho, Delta, GGZ Reflection, Parnassia, Psyq, Impegno, Bavo Europoort, I-PSY.

Arrangementen

Het arrangement in de WMO beoogt maatwerk te leveren voor de burger met een beperking. Het is een pakket aan oplossingen die de burger nodig heeft voor zijn ondersteuningsbehoefte. De plicht van de overheid is om de burgers te compenseren op vier domeinen: het voeren van een huishouden, zich in en om de woning verplaatsen, zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Om gewenste resultaten te bereiken geeft de overheid aan de zorgaanbieder de mogelijkheid om maatwerk te leveren voor iedere cliënt.

Het uitgangspunt bij het individuele maatwerk is resultaatgericht. Voor maatwerk is het nodig om een gevarieerd repertoire van voorzieningen in te zetten i.p.v. standaardoplossingen.

Arrangementen bestaan uit (laagdrempelige) algemeen gebruikelijke voorzieningen (zoals de boodschappenbus, maaltijdservice, eetcafé, klusjesdienst, kinderopvang, dagrecreatie voor ouderen, inloopsoos voor
GGZ ’ers etc.). Deze algemene voorzieningen kunnen worden aangevuld met individuele voorzieningen. Deze voorzieningen zijn niet in gewone winkel te koop, ze zijn speciaal bestemd voor mensen met een handicap, ze zijn veel duurder dan vergelijkbare producten, er zijn geen vergelijkbare producten. In algemene zin kan een individuele voorziening ook een dienst zijn.

Een arrangement bevat de alle mogelijke voorzieningen die bij de cliënt tot het beoogde resultaat kunnen leiden. Van het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. tot professionele dienstverlening zoals individuele begeleiding, begeleiding in groep, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging.

Polymaat stelt een arrangement samen met de cliënt, waarbij in eerste plaats gezocht wordt naar het (re)activeren van de eigen kracht met behulp van algemene voorzieningen, en de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren wordt met de cliënt welke herstellende en compenserende maatregelen nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Cliënttevredenheid

De tevredenheid van de cliënten wordt regelmatig bevraagd tijdens de uitvoering van het arrangement. Indien de cliënt klachten heeft, kunnen deze desgewenst volgens de klachtenprocedure worden geuit. Van de klachten en de toegepaste oplossingen wordt door ons een register bijgehouden.

Jaarlijks wordt de tevredenheid intern getoetst d.m.v. een vragenlijst. Uit de resultaten kunnen wij een “gemiddelde tevredenheidsscore” berekenen. Voor 2015 scoorde Polymaat een 7,7. In 2016 voeren wij het tevredenheidsonderzoek Consumer Quality Index (CQI) in. Het onderzoek wordt door veel vergelijkbare instellingen landelijk en uniform toegepast. Daardoor zijn de resultaten met elkaar vergelijkbaar.

Responsive image

Resultaten

De resultaten per cliënt worden jaarlijks beoordeeld. worden. In 2016 voeren wij een meetinstrument in dat de resultaten zo objectief mogelijk en vergelijkbaar meet. Het verhogen van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van de dienstverlening is hierbij een belangrijk doel.

Onze werkzaamheden betreffende interventies tot herstel en compensatie-interventies. Bij de beoordeling van de resultaten meten wij of onze herstelinterventies hebben geleid tot terugdringing of opheffing van de klachten, bij compensatie onderzoeken wij of onze interventies voldoende en effectieve compensatie bieden om te verwachten zelfredzaamheid van de cliënt te realiseren.