Coronavirus (COVID-19): Wat ouders moeten weten. Hoe bescherm je jezelf en je kinderen? Lees verder

Voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren

Veranderde wetgeving

Polymaat is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Gemeente Rotterdam en de deelgemeenten Feijenoord, Charlois, IJsselmonde, Kralingen en Crooswijk, in Voorburg, Schiedam, Ridderkerk en Drimmelen. Wij zijn HKZ gecertificeerd en werken dus in overeenstemming met de kwaliteitseisen en normen voor de Extramurale verpleging en verzorging, huishoudelijk

Onze grootste kracht is de kracht van de cliënt. Onze werkzaamheden zijn er op gericht om de cliënt optimaal te laten participeren in de maatschappij. Hiertoe spreken wij op de eerste plaats de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt aan. Waar mogelijk kunnen wij een aanbieden die gericht zijn op (gedeeltelijk) herstel. Waar nodig nemen wij samen met de cliënt compenserende maatregelen om maximaal functioneren in de maatschappij te bereiken.

Vernieuwing in de transitie

Met ingang van 1 januari 2015 is de wetgeving over zorgverlening sterk veranderd. De WMO en de WLZ zijn ingegaan. Dit heeft consequenties voor de indicaties, de gunning van de zorg en de uitvoering van de zorg als een samenwerking tussen gemeenten, cliënt en zorgaanbieder. Wij werden recentelijk gewezen op een bestaand Zeeuws Model. Graag nemen wij een paar van de innovatieve kenmerken hiervan over in ons beleid:

  • De cliënt of het gezin heeft echte keuzevrijheid
  • De cliënt of het gezin behoudt de regie over het eigen traject
  • Gezonde concurrentie en tegelijkertijd samenwerking tussen de aanbieders
  • Meetbare resultaten en meetbare kwaliteit
  • Gemeente heeft regie over het systeem
  • Weinig bureaucratie en weinig administratieve lastendruk

( bron: www.impegno.nl/voor-gemeenten/innovatie )

Aanbod van Polymaat

Polymaat benut op de eerste plaats de eigen kracht van de cliënt. Daarnaast wordt het netwerk van de cliënt ge(re)activeerd (mantelzorgers, kennissen, buurt, overige vrijwilligers).

Onze professionele herstellende of compenserende hulp wordt gegeven door daartoe gediplomeerde medewerkers, na indicatie. Ons aanbod bestaat uit individuele begeleiding, begeleiding in groep (o.a. dagactiviteit), huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en 24-uurs verzorging.

Als start is ons inloopspreekuur erg belangrijk. Hier kunnen (potentiële) cliënten zonder afspraak binnenlopen. De eerste stap is daardoor laagdrempelig. Bij dit eerste bezoek kunnen wij ons een beeld vormen of de hulp eenvoudig en kortstondig zal zijn (invullen formulier, klein praktisch probleempje oplossen. Wanneer blijkt dat er langduriger en andersoortige zorg nodig is volgt bespreking in het Zorgteam en wordt besloten of en waarvoor indicatie zal worden aangevraagd.

Onze doelgroep bestaat uit burgers tussen 18 en 65 jaar en burgers boven 65 jaar. De (potentiële) cliënten tussen 18 en 65 jaar hebben vaak motorische problemen, een verstandelijke handicap of een complexe beperking. De (potentiële) cliënten vanaf 65 jaar kampen vaak met lichamelijke en/of cognitieve uitgang. Tenslotte horen bij onze cliëntengroep ook multiprobleemgezinnen. Vaak blijkt tijdens onze zorgverlening dat geconstateerde individuele problemen hun oorsprong hebben in gezins- of relatieproblemen, of dat de individuele problematiek leidt tot ernstige ontwrichting van het gezin.

Responsive image
Responsive image

Begeleiding in groepen

De groepsbegeleiding wordt toegepast als een zinvolle manier van dagbesteding, soms als pure ontspanning, soms als een toeleiding naar werk, als informatieverstrekking over voorkomende problemen en oplossingen (obesitas, suikerziekte), of als hulp om gericht buiten de eigen woonomgeving te komen (socialiseren, participeren). Wij vervoeren de cliënten zelf van huis naar locatie en terug. Responsive image

Huishoudelijke hulp

Na indicatie voor huishoudelijke hulp bemiddelen wij voor onze cliënten. De cliënt zelf gaat een overeenkomst aan met de hulp. Wij houden minimaal een keer een bijeenkomst (vrijwillig) voor de huishoudelijke hulp om hen ervaringen uit te laten wisselen. Ook bij afwezigheid (door ziekte bij voorbeeld) van een hulp kunnen wij de cliënt in contact brengen met een mogelijke vervanger. Wij hebben geen arbeidsrelatie met de huishoudelijke hulpen.

Persoonlijke verzorging

Per 1 januari 2015 valt bijna alle persoonlijke verzorging (95%) onder de aanspraak wijkverpleging van de Zvw. Een klein deel (5%) valt onder de Wmo 2015 en is daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit betekent dat 5% van het totale budget voor persoonlijke verzorging onder de Wmo 2015 is gebracht en is toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Voor de Zorgverzekeringswet geldt het criterium van de behoefte aan geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop. Voor de Wmo 2015 geldt het criterium voor van de behoefte aan ondersteuning voor zelfredzaamheid, vastgesteld volgens de vereisten van het zorgvuldig onderzoek.

In beide gevallen bemiddelt Polymaat voor de klant om een daartoe bevoegde professioneel te kunnen contracteren. Polymaat ziet toe op de deskundigheid en de bevoegdheid van de persoonlijke verzorger.


Verpleging

Dit zorgaanbod betreft persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, bij voorbeeld bij het opstaan, wassen, aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie. In 95% van de aanvragen betreft het een vergoeding door de zorgverzekeraar, in 5% van de gemeenten (WMO).

Polymaat heeft gediplomeerde verpleging (niveau 5) om deze zorg professioneel uit te voeren.

24 uurs Zorg

Indien cliënten die al in ons cliëntenbestand zijn opgenomen maar door omstandigheden (ernstige achteruitgang,) na een indicatie voor Wlz-zorg blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nodig hebben, bieden wij deze zorg aan onze cliënten aan.